"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน" หน้าหลัก ประวัติ ท่องเที่ยว กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมูล จัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ข่าวสาร / สาระน่ารู้ ติดต่อเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์-ภารกิจ
โครงสร้าง อบต.
 • ผู้บริหาร
 • สำนักปลัด
 • กองการศึษา
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • ฝ่ายนิติบัญญัติ/สภา อบต.
 • ตรวจสอบภายใน
 • สมรรถนะบุคคลากร
  ยุทธศาสตร์ศาสตร์ (พ.ศ.2561-2565)
  แผนที่ อบต.
  สภาพทางเศรฐกิจ
  สภาพทางสังคม
  โครงสร้างพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่ / การบริการ
  พื้นที่รับผิดชอบ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
  แหล่งท่องเที่ยว
  กิจกรรม
  ข่าวสาร / สารน่ารู้
  แผนการจัดการความรู้ ( KM )
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
  คำแถลงผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2561-2580
  นโยบายรัฐ การบริการสาธารณะ การช่วยเหลือประชาชนภายใต้สถานการณ์เร่งด่วน
  คู่มือ ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น
  ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
  ค้นหา
   
   
   
  รวมลิงค์ อบต.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ม.9)
  ( ประกาศเมื่อ : 08 กุมภาพันธ์ 2021 )

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔(ม.6)
  ( ประกาศเมื่อ : 08 กุมภาพันธ์ 2021 )

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ( ประกาศเมื่อ : 29 มกราคม 2021 )

  รายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1 ปี 2564
  ( ประกาศเมื่อ : 05 มกราคม 2021 )

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีเรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)
  ( ประกาศเมื่อ : 30 ธันวาคม 2020 )

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก แบบเหลี่ยม ซอย 2 เชื่อม ซอย 3 หมู่ที่ 8 บ้านหนองคึก
  ( ประกาศเมื่อ : 25 ธันวาคม 2020 )
  ข่าวสาร / สาระน่ารู้
   
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารที่ทำ การองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี (เดิม)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการซ่อมแซมคันหนองน้ำกว๊าน บ้านบัวสลี หมู่ที่ 12 โดยลงดินถมพร้อมปรับเกลี่ย
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการ ลงหินคลุก ซอย 6 และซอยแม่ลาวฮักฟาร์ม บ้านศรีวังมูล หมู่ที่ 7
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านศรีวังมูล หมู่ที่ 7
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านร่องปลายนา หมู่ที่ 11
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 หมู่ที่ 11 บ้านร่องปลายนา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก แบบเหลี่ยม ถนนสายหลัก บ้านบัวสลี หมู่ที่ 12
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านร่องปลายนา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2/4 หมู่ที่ 6 บ้านต้นยาง
   
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

  มี 6 ภาพ เปิดดู 26 ครั้ง
  โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออกและการพ่นหมอกควัน ปีงบประมาณ 2563
  โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออกและการพ่นหมอกควัน ปีงบประมาณ 2563

  มี 5 ภาพ เปิดดู 306 ครั้ง
  โครงการวินัยจราจร 22 ก.ค.2563
  โครงการวินัยจราจร 22 ก.ค.2563

  มี 6 ภาพ เปิดดู 52 ครั้ง
  โครงการถวายเทียนพรรษา ณ วัดหนองคึก 3 ก.ค. 63


  มี 6 ภาพ เปิดดู 57 ครั้ง
  พิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดหนองคึก 29 มิ.ย. 63
  พิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดหนองคึก 29 มิ.ย. 63

  มี 5 ภาพ เปิดดู 74 ครั้ง
  การประชุมประจำเดือนชมรมผู้สูงอายุ 5 ก.พ. 63
  การประชุมประจำเดือนชมรมผู้สูงอายุ 5 ก.พ. 63

  มี 5 ภาพ เปิดดู 50 ครั้ง
  ดูทั้งหมด
   
   
   
   
  นายชาติ สุภารัตน์
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
   
   
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
  โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออกและการพ่นหมอกควัน ปีงบประมาณ 2563
  โครงการวินัยจราจร 22 ก.ค.2563
  โครงการถวายเทียนพรรษา ณ วัดหนองคึก 3 ก.ค. 63
  พิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดหนองคึก 29 มิ.ย. 63
  การประชุมประจำเดือนชมรมผู้สูงอายุ 5 ก.พ. 63
  คณะกรรมการตรวจนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบาลสำคัญ
  8 ม.ค. 62 แลกของขวัญปีใหม่ผู้สูงอายุ
  11 ก.ย. 2562 สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง
  โครงการอบรมสิทธิและหน้าที่สตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  28 ส.ค. 62 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
  11 ก.ค. 62 โครงการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 1-12
  14 สิงหาคม 2562 การออกกำลังกายด้วยยางรัดพลาสติก โดย รพ.สต.บั
  24 ก.ค. 2562 การทำลูกประคบสมุนไพร
  25 ก.ย. 2562 การร้อยลูกปัดทำพวงกุญแจ
   
  ค้นหาทะเบียนราษฎร์
  ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
  ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
  ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
  ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
  เสียภาษีออนไลน์
  สแกนไวรัสฟรี
  ค้นหารหัสไปรษณีย์
  จองตั๋วเครื่องบิน
  ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
  เบอร์โทรที่ควรทราบ
   
  พนักงานส่วนตำบล
  พรบ.อบต.พ.ศ.2537
  ข้อสอบครูออนไลน์
  ข้อสอบความรู้รอบตัว
  ข้อสอบคอมพิวเตอร์
  แหล่งรวมข้าราชการ /ครู /อบต. /ก.พ.
   

    จังหวัดเชียงราย
    เทศบาลนครเชียงราย
    ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
    ประชาสัมพันธ์เชียงราย
    สนง.เกษตรจังหวัด
    สนง.เกษตรและสหกรณ์
    สนง.สถิติจังหวัด
    สนง.ประกันสังคม
    สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
    สถานีอุตุนิยมวิทยา
    สนง.คลังจังหวัด
    ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
    ตำรวจภูธรจังหวัด
    ททท.ภาคเหนือเขต 2
    ด่านศุลกากรแม่สาย
    สนง.พระพุทธศาสนา
    ทางหลวงชนบท
    ศูนย์ประสานงาน HIV
   ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
  เชียงรายโฟกัส ดอทคอม

   
     
   
   
  เบอร์โทร อบต. 053-673657 ต่อ
  - สนง.ปลัด 13
  - นายก 11
  - ปลัด 12
  - ส่วนการคลัง 14
  - ส่วนโยธา 15
  - ส่วนการศึกษา 16
  - ห้องประชุม 17
  แฟกซ์ 053-673885
   
   
  ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ.
  ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
  ค้นในGoogle ค้นใน Buasalee.go.th
  ท่องเที่ยวเชียงราย
  เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
  ข่าวสารท้องถิ่น
  เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
  สถาบันการศึกษา
  มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
  ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 596355 ครั้ง 9slotsjb1csljo
  เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ตำบลบัวสลี อำเภแแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
  โทร. 053-673657 แฟกซ์ 053-673885

  Copyright ©2016 www.buasalee.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::