"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน" หน้าหลัก ประวัติ ท่องเที่ยว กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมูล จัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ข่าวสาร / สาระน่ารู้ ติดต่อเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์-ภารกิจ
โครงสร้าง อบต.
 • ผู้บริหาร
 • สำนักปลัด
 • กองการศึษา
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • ฝ่ายนิติบัญญัติ/สภา อบต.
 • ตรวจสอบภายใน
 • สมรรถนะบุคคลากร
  ยุทธศาสตร์ศาสตร์ (พ.ศ.2561-2565)
  แผนที่ อบต.
  สภาพทางเศรฐกิจ
  สภาพทางสังคม
  โครงสร้างพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่ / การบริการ
  พื้นที่รับผิดชอบ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
  แหล่งท่องเที่ยว
  กิจกรรม
  ข่าวสาร / สารน่ารู้
  แผนการจัดการความรู้ ( KM )
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
  คำแถลงผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2561-2580
  นโยบายรัฐ การบริการสาธารณะ การช่วยเหลือประชาชนภายใต้สถานการณ์เร่งด่วน
  คู่มือ ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น
  ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
  ค้นหา
   
   
   
  รวมลิงค์ อบต.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  รายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1 ปี 2564
  ( ประกาศเมื่อ : 05 มกราคม 2021 )

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีเรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)
  ( ประกาศเมื่อ : 30 ธันวาคม 2020 )

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก แบบเหลี่ยม ซอย 2 เชื่อม ซอย 3 หมู่ที่ 8 บ้านหนองคึก
  ( ประกาศเมื่อ : 25 ธันวาคม 2020 )

  รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการกตรวจสอบรายงานการเงินจาก สตง. ปีงบประมาณ 2563
  ( ประกาศเมื่อ : 23 ธันวาคม 2020 )

  สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ งานบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บัวสลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ( ประกาศเมื่อ : 18 ธันวาคม 2020 )

  หนังสือประชาสัมพันธ์กองทุน สปสช. อบต.บัวสลี
  ( ประกาศเมื่อ : 18 ธันวาคม 2020 )
  ข่าวสาร / สาระน่ารู้
   
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2/4 หมู่ที่ 6 บ้านต้นยาง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 5 บ้านแม่ต๊าก
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 8 หมู่ที่ 10 บ้านป่าบง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก แบบเหลี่ยม ซอย 4 บ้านต้นยาง หมู่ที่ 6
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 7 หมู่ที่ 9 บ้านปงป่าตอง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 4/1 หมู่ที่ 9 บ้านปงป่าตอง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก แบบเหลี่ยม ซอยสายกลางบ้านปงป่าตอง หมู่ที่ 9
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเหลี่ยม ซอย 8 หมู่ที่ 3 บ้านหัวโล๊ะ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าป่าสุสาน บ้านหัวโล๊ะ หมู่ที่ 3
   
  โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออกและการพ่นหมอกควัน ปีงบประมาณ 2563
  โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออกและการพ่นหมอกควัน ปีงบประมาณ 2563

  มี 5 ภาพ เปิดดู 290 ครั้ง
  โครงการวินัยจราจร 22 ก.ค.2563
  โครงการวินัยจราจร 22 ก.ค.2563

  มี 6 ภาพ เปิดดู 36 ครั้ง
  โครงการถวายเทียนพรรษา ณ วัดหนองคึก 3 ก.ค. 63


  มี 6 ภาพ เปิดดู 39 ครั้ง
  พิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดหนองคึก 29 มิ.ย. 63
  พิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดหนองคึก 29 มิ.ย. 63

  มี 5 ภาพ เปิดดู 44 ครั้ง
  การประชุมประจำเดือนชมรมผู้สูงอายุ 5 ก.พ. 63
  การประชุมประจำเดือนชมรมผู้สูงอายุ 5 ก.พ. 63

  มี 5 ภาพ เปิดดู 31 ครั้ง
  คณะกรรมการตรวจนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบาลสำคัญ
  คณะกรรมการตรวจนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบาลสำคัญ

  มี 4 ภาพ เปิดดู 32 ครั้ง
  ดูทั้งหมด
   
   
   
   
  นายชาติ สุภารัตน์
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
   
   
  โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออกและการพ่นหมอกควัน ปีงบประมาณ 2563
  โครงการวินัยจราจร 22 ก.ค.2563
  โครงการถวายเทียนพรรษา ณ วัดหนองคึก 3 ก.ค. 63
  พิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดหนองคึก 29 มิ.ย. 63
  การประชุมประจำเดือนชมรมผู้สูงอายุ 5 ก.พ. 63
  คณะกรรมการตรวจนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบาลสำคัญ
  8 ม.ค. 62 แลกของขวัญปีใหม่ผู้สูงอายุ
  11 ก.ย. 2562 สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง
  โครงการอบรมสิทธิและหน้าที่สตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  28 ส.ค. 62 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
  11 ก.ค. 62 โครงการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 1-12
  14 สิงหาคม 2562 การออกกำลังกายด้วยยางรัดพลาสติก โดย รพ.สต.บั
  24 ก.ค. 2562 การทำลูกประคบสมุนไพร
  25 ก.ย. 2562 การร้อยลูกปัดทำพวงกุญแจ
  26 มิ.ย. 62 อบรมการเพาะเห็ดนางฟ้า
   
  ค้นหาทะเบียนราษฎร์
  ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
  ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
  ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
  ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
  เสียภาษีออนไลน์
  สแกนไวรัสฟรี
  ค้นหารหัสไปรษณีย์
  จองตั๋วเครื่องบิน
  ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
  เบอร์โทรที่ควรทราบ
   
  พนักงานส่วนตำบล
  พรบ.อบต.พ.ศ.2537
  ข้อสอบครูออนไลน์
  ข้อสอบความรู้รอบตัว
  ข้อสอบคอมพิวเตอร์
  แหล่งรวมข้าราชการ /ครู /อบต. /ก.พ.
   

    จังหวัดเชียงราย
    เทศบาลนครเชียงราย
    ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
    ประชาสัมพันธ์เชียงราย
    สนง.เกษตรจังหวัด
    สนง.เกษตรและสหกรณ์
    สนง.สถิติจังหวัด
    สนง.ประกันสังคม
    สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
    สถานีอุตุนิยมวิทยา
    สนง.คลังจังหวัด
    ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
    ตำรวจภูธรจังหวัด
    ททท.ภาคเหนือเขต 2
    ด่านศุลกากรแม่สาย
    สนง.พระพุทธศาสนา
    ทางหลวงชนบท
    ศูนย์ประสานงาน HIV
   ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
  เชียงรายโฟกัส ดอทคอม

   
     
   
   
  เบอร์โทร อบต. 053-673657 ต่อ
  - สนง.ปลัด 13
  - นายก 11
  - ปลัด 12
  - ส่วนการคลัง 14
  - ส่วนโยธา 15
  - ส่วนการศึกษา 16
  - ห้องประชุม 17
  แฟกซ์ 053-673885
   
   
  ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ.
  ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
  ค้นในGoogle ค้นใน Buasalee.go.th
  ท่องเที่ยวเชียงราย
  เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
  ข่าวสารท้องถิ่น
  เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
  สถาบันการศึกษา
  มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
  ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 587034 ครั้ง 9slotsjb1csljo
  เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ตำบลบัวสลี อำเภแแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
  โทร. 053-673657 แฟกซ์ 053-673885

  Copyright ©2016 www.buasalee.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::