"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน" หน้าหลัก ประวัติ ท่องเที่ยว กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมูล จัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ข่าวสาร / สาระน่ารู้ ติดต่อเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์-ภารกิจ
โครงสร้าง อบต.
 • ผู้บริหาร
 • สำนักปลัด
 • กองการศึษา
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • ฝ่ายนิติบัญญัติ/สภา อบต.
 • ตรวจสอบภายใน
 • สมรรถนะบุคคลากร
  ยุทธศาสตร์ศาสตร์ (พ.ศ.2561-2565)
  แผนที่ อบต.
  สภาพทางเศรฐกิจ
  สภาพทางสังคม
  โครงสร้างพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่ / การบริการ
  พื้นที่รับผิดชอบ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
  แหล่งท่องเที่ยว
  กิจกรรม
  ข่าวสาร / สารน่ารู้
  แผนการจัดการความรู้ ( KM )
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
  คำแถลงผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2561-2580
  นโยบายรัฐ การบริการสาธารณะ การช่วยเหลือประชาชนภายใต้สถานการณ์เร่งด่วน
  คู่มือ ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น
  ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
  ค้นหา
   
   
   
  รวมลิงค์ อบต.
   
   
   
   
   
   
   

  ประชาสัมพันธ์ งานสภาฯ อบต.บัวสลี
  ( ประกาศเมื่อ : 10 กรกฏาคม 2020 )

  พ.ร.บ. และระเบียบต่าง ๆ
  ( ประกาศเมื่อ : 10 กรกฏาคม 2020 )

  ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง เลี้ยงชีพยั่งยืน (แม่ลาวฮักฟาร์ม)
  ( ประกาศเมื่อ : 10 กรกฏาคม 2020 )

  ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโฮมสเตย์สวนกำนัน ทำนา
  ( ประกาศเมื่อ : 10 กรกฏาคม 2019 )

  รายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาส 3
  ( ประกาศเมื่อ : 09 กรกฏาคม 2020 )

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
  ( ประกาศเมื่อ : 03 กรกฏาคม 2020 )
  ข่าวสาร / สาระน่ารู้
   
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 7/1 บ้านหนองคึก หมู่ที่ 8
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (อาคารเก็บพัสดุ) บ้านศรีวังมูล หมู่ที่ 7
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการขยายสะพาน บ้านปงป่าตอง หมู่ที่ 9
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง บ้านสันป่าก่อเชื่อมถนนคลองชลประทาน หมู่ที่ 7
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทาง ซอย 1/2 บ้านแม่ต๊าก หมู่ที่ 5
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอย 7 บ้านต้นง้าว หมู่ที่ 2
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าสถานีอนามัยพุทธสถาน บ้านหัวโล๊ะ หมู่ที่ 3
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดบัวสลี บ้านหัวโล๊ะ หมู่ที่ 3
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี (กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้) ตามแบบแปลน อบต.บัวสลี
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องปลายนา หมู่ที่ 11
   
  8 ม.ค. 62 แลกของขวัญปีใหม่ผู้สูงอายุ
  8 ม.ค. 62 แลกของขวัญปีใหม่ผู้สูงอายุ

  มี 5 ภาพ เปิดดู 1 ครั้ง
  11 ก.ย. 2562 สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง
  11 ก.ย. 2562 สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง

  มี 5 ภาพ เปิดดู 1 ครั้ง
  โครงการอบรมสิทธิและหน้าที่สตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  โครงการอบรมสิทธิและหน้าที่สตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  มี 5 ภาพ เปิดดู 1 ครั้ง
  28 ส.ค. 62 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
  28 ส.ค. 62 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

  มี 5 ภาพ เปิดดู 1 ครั้ง
  11 ก.ค. 62 โครงการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 1-12
  11 ก.ค. 62 โครงการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 1-12

  มี 5 ภาพ เปิดดู 1 ครั้ง
  14 สิงหาคม 2562 การออกกำลังกายด้วยยางรัดพลาสติก โดย รพ.สต.บั
  14 สิงหาคม 2562 การออกกำลังกายด้วยยางรัดพลาสติก โดย รพ.สต.บั

  มี 5 ภาพ เปิดดู 2 ครั้ง
  ดูทั้งหมด
   
   
   
   
  นายชาติ สุภารัตน์
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
   
   
  8 ม.ค. 62 แลกของขวัญปีใหม่ผู้สูงอายุ
  11 ก.ย. 2562 สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง
  โครงการอบรมสิทธิและหน้าที่สตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  28 ส.ค. 62 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
  11 ก.ค. 62 โครงการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 1-12
  14 สิงหาคม 2562 การออกกำลังกายด้วยยางรัดพลาสติก โดย รพ.สต.บั
  24 ก.ค. 2562 การทำลูกประคบสมุนไพร
  25 ก.ย. 2562 การร้อยลูกปัดทำพวงกุญแจ
  26 มิ.ย. 62 อบรมการเพาะเห็ดนางฟ้า
  กศน.สอนหนังสือ การอ่านและการเขียนหนังสือ
  ตรวจวัดความดันโลหิตผู้สูงอายุ
  27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุ "ฤาษีดัดตน การพอกตาด้ว
  ส่งเสริมอาชีพในการขาย หารายได้ให้กับผู้สูงอายุ
  27 มีนาคม 2562 การจัดทำพวงหรีดขายให้กับงานศพภายในตำบลบัวสลี
  12 มิ.ย. 62 ทันตแพทย์ รพ.แม่ลาว ตรวจสุขภาพในช่องปากและฟันของ
   
  ค้นหาทะเบียนราษฎร์
  ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
  ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
  ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
  ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
  เสียภาษีออนไลน์
  สแกนไวรัสฟรี
  ค้นหารหัสไปรษณีย์
  จองตั๋วเครื่องบิน
  ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
  เบอร์โทรที่ควรทราบ
   
  พนักงานส่วนตำบล
  พรบ.อบต.พ.ศ.2537
  ข้อสอบครูออนไลน์
  ข้อสอบความรู้รอบตัว
  ข้อสอบคอมพิวเตอร์
  แหล่งรวมข้าราชการ /ครู /อบต. /ก.พ.
   

    จังหวัดเชียงราย
    เทศบาลนครเชียงราย
    ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
    ประชาสัมพันธ์เชียงราย
    สนง.เกษตรจังหวัด
    สนง.เกษตรและสหกรณ์
    สนง.สถิติจังหวัด
    สนง.ประกันสังคม
    สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
    สถานีอุตุนิยมวิทยา
    สนง.คลังจังหวัด
    ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
    ตำรวจภูธรจังหวัด
    ททท.ภาคเหนือเขต 2
    ด่านศุลกากรแม่สาย
    สนง.พระพุทธศาสนา
    ทางหลวงชนบท
    ศูนย์ประสานงาน HIV
   ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
  เชียงรายโฟกัส ดอทคอม

   
     
   
   
  เบอร์โทร อบต. 053-673657 ต่อ
  - สนง.ปลัด 13
  - นายก 11
  - ปลัด 12
  - ส่วนการคลัง 14
  - ส่วนโยธา 15
  - ส่วนการศึกษา 16
  - ห้องประชุม 17
  แฟกซ์ 053-673885
   
   
  ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ.
  ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
  ค้นในGoogle ค้นใน Buasalee.go.th
  ท่องเที่ยวเชียงราย
  เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
  ข่าวสารท้องถิ่น
  เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
  สถาบันการศึกษา
  มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
  ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 544936 ครั้ง 9slotsjb1csljo
  เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ตำบลบัวสลี อำเภแแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
  โทร. 053-673657 แฟกซ์ 053-673885

  Copyright ©2016 www.buasalee.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::