ITA
- ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน
- ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
- ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี- ข้อ 19 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน- ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี- ข้อ 21 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ- ข้อ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ- ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน- ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
- ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
- ข้อ 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร- ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร- ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี- ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต- ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร- ข้อ 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี- ข้อ 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน- ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี