"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน" หน้าหลัก ประวัติ ท่องเที่ยว กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมูล จัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ข่าวสาร / สาระน่ารู้ ติดต่อเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์-ภารกิจ
โครงสร้าง อบต.
 • ผู้บริหาร
 • สำนักปลัด
 • กองการศึษา
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • ฝ่ายนิติบัญญัติ/สภา อบต.
 • ตรวจสอบภายใน
 • สมรรถนะบุคคลากร
  ยุทธศาสตร์ศาสตร์ (พ.ศ.2561-2565)
  แผนที่ อบต.
  สภาพทางเศรฐกิจ
  สภาพทางสังคม
  โครงสร้างพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่ / การบริการ
  พื้นที่รับผิดชอบ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
  แหล่งท่องเที่ยว
  กิจกรรม
  ข่าวสาร / สารน่ารู้
  แผนการจัดการความรู้ ( KM )
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
  คำแถลงผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2561-2580
  นโยบายรัฐ การบริการสาธารณะ การช่วยเหลือประชาชนภายใต้สถานการณ์เร่งด่วน
  คู่มือ ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น
  ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
  ค้นหา
   
   
   
  รวมลิงค์ อบต.
   
   
   

  หัวข้อข่าว :

  พบข้อมูล 247 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ ::: 1 จากทั้งหมด 4 หน้า

  วันที่ประกาศ
  หัวข้อข่าว
  เปิดอ่าน
  26 ตุลาคม 2020
   แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 1
  26 ตุลาคม 2020
   ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ 5
  26 ตุลาคม 2020
   ประกาศกำหนดอำนาจหน้าที่ 3
  26 ตุลาคม 2020
   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 4
  26 ตุลาคม 2020
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) อบต.บัวสลี 3
  05 ตุลาคม 2020
   รายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาส4 10
  05 ตุลาคม 2020
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 18
  05 ตุลาคม 2020
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 11
  02 ตุลาคม 2020
   หนังสืออนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 30
  02 ตุลาคม 2020
   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 13
  02 ตุลาคม 2020
   ปกประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 8
  30 กันยายน 2020
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 13
  30 กันยายน 2020
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 7
  28 กันยายน 2020
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน 2563 12
  02 กันยายน 2020
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 26
  02 กันยายน 2020
   ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี 2563 20
  31 สิงหาคม 2020
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมรษ 2563 20
  04 สิงหาคม 2020
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 34
  16 กรกฏาคม 2020
   รายงานข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชนในเขต อบต.บัวสลี 56
  10 กรกฏาคม 2020
   ประชาสัมพันธ์ งานสภาฯ อบต.บัวสลี 114
  10 กรกฏาคม 2020
   พ.ร.บ. และระเบียบต่าง ๆ 79
  10 กรกฏาคม 2020
   ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง เลี้ยงชีพยั่งยืน (แม่ลาวฮักฟาร์ม) 64
  10 กรกฏาคม 2019
   ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโฮมสเตย์สวนกำนัน ทำนา 53
  09 กรกฏาคม 2020
   รายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาส 3 59
  03 กรกฏาคม 2020
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 61
  01 กรกฏาคม 2020
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิิถุนายน 2563 52
  24 มิถุนายน 2020
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องประกาศรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 60
  23 มิถุนายน 2020
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี 243
  10 มิถุนายน 2020
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 105
  05 มิถุนายน 2020
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 61
  02 มิถุนายน 2020
   แผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 75
  02 มิถุนายน 2020
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 87
  29 พฤษภาคม 2020
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 130
  08 พฤษภาคม 2020
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 229
  20 เมษายน 2020
   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 415
  03 เมษายน 2020
   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 อบต.บัวสลี 85
  03 เมษายน 2020
   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 99
  03 เมษายน 2020
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 84
  01 เมษายน 2020
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม 25563) 122
  31 มีนาคม 2020
   การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ จว.ชร. 83
  06 มีนาคม 2020
   สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 117
  20 กุมภาพันธ์ 2020
   รายงานการประชุมสปสช อบต.บัวสลี ครั้งที่ 2/2563 ลว. 13กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอบต.บัวสลี 107
  20 กุมภาพันธ์ 2020
   รายงานการประชุมสปสช อบต.บัวสลี ครั้งที่ 1/2563 ลว. 27 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอบต.บัวสลี 91
  14 กุมภาพันธ์ 2020
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสันป่าก่อ เชื่อมถนนคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 111
  07 กุมภาพันธ์ 2020
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 87
  08 มกราคม 2020
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 170
  03 มกราคม 2020
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562 77
  11 ธันวาคม 2019
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 151
  02 ธันวาคม 2019
   รายงานงบการเงินเดือน พฤศจิกายน 2562 204
  28 พฤศจิกายน 2019
   งบการเงินปีงบประมาณ 2562 190
  26 พฤศจิกายน 2019
   ประกาศองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯ 269
  26 พฤศจิกายน 2019
   กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่นในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี 190
  05 พฤศจิกายน 2019
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 156
  28 ตุลาคม 2019
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง การรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562 219
  17 ตุลาคม 2019
   รายงานผลดำเนินงานโครงการบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ปี พ.ศ.2562 186
  03 ตุลาคม 2019
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 208
  03 ตุลาคม 2019
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีเรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 227
  03 ตุลาคม 2019
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีเรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 และแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 207
  30 กันยายน 2019
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี 285
  27 กันยายน 2019
   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรืแผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน) 218
  25 กันยายน 2019
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (ครั้งที่ 2) 224
  11 กันยายน 2019
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 160
  23 สิงหาคม 2019
   สรุปผลการดำเนินโครงการคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 194
  19 สิงหาคม 2019
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 216
  05 กรกฏาคม 2019
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาตรที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562) 295
  04 กรกฏาคม 2019
   รายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาส 3 305
  04 กรกฏาคม 2019
   รายงานงยประจำเดือน มิถุนายน 2562 188
  04 กรกฏาคม 2019
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 203
  03 กรกฏาคม 2019
   รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 230
  03 กรกฏาคม 2019
   รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที 1 ประจำปี 2562 201
  03 กรกฏาคม 2019
   รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที 2 ประจำปี 2562 177
  03 กรกฏาคม 2019
   รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที 1 ประจำปี 2562 207
  03 กรกฏาคม 2019
   รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที 4 ประจำปี 2561 251
  03 กรกฏาคม 2019
   รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที 3 ประจำปี 2561 245
  29 มิถุนายน 2019
   ประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม 179

  [1] 2 3 4 Next Last

   

   
  ค้นในGoogle ค้นใน Buasalee.go.th
  ท่องเที่ยวเชียงราย
  เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
  ข่าวสารท้องถิ่น
  เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
  สถาบันการศึกษา
  มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
  ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 569117 ครั้ง 9slotsjb1csljo
  เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ตำบลบัวสลี อำเภแแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
  โทร. 053-673657 แฟกซ์ 053-673885

  Copyright ©2016 www.buasalee.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::