"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน" หน้าหลัก ประวัติ ท่องเที่ยว กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมูล จัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ข่าวสาร / สาระน่ารู้ ติดต่อเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์-ภารกิจ
โครงสร้าง อบต.
 • ผู้บริหาร
 • สำนักปลัด
 • กองการศึษา
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • ฝ่ายนิติบัญญัติ/สภา อบต.
 • ตรวจสอบภายใน
 • สมรรถนะบุคคลากร
  ยุทธศาสตร์ศาสตร์ (พ.ศ.2561-2565)
  แผนที่ อบต.
  สภาพทางเศรฐกิจ
  สภาพทางสังคม
  โครงสร้างพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่ / การบริการ
  พื้นที่รับผิดชอบ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
  แหล่งท่องเที่ยว
  กิจกรรม
  ข่าวสาร / สารน่ารู้
  แผนการจัดการความรู้ ( KM )
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
  คำแถลงผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2561-2580
  นโยบายรัฐ การบริการสาธารณะ การช่วยเหลือประชาชนภายใต้สถานการณ์เร่งด่วน
  คู่มือ ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น
  ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
  ค้นหา
   
   
   
  รวมลิงค์ อบต.
   
   
   

  หัวข้อข่าว :

  พบข้อมูล 230 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ ::: 1 จากทั้งหมด 4 หน้า

  วันที่ประกาศ
  หัวข้อข่าว
  เปิดอ่าน
  04 สิงหาคม 2020
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 8
  16 กรกฏาคม 2020
   รายงานข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชนในเขต อบต.บัวสลี 30
  10 กรกฏาคม 2020
   ประชาสัมพันธ์ งานสภาฯ อบต.บัวสลี 80
  10 กรกฏาคม 2020
   พ.ร.บ. และระเบียบต่าง ๆ 49
  10 กรกฏาคม 2020
   ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง เลี้ยงชีพยั่งยืน (แม่ลาวฮักฟาร์ม) 36
  10 กรกฏาคม 2019
   ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโฮมสเตย์สวนกำนัน ทำนา 29
  09 กรกฏาคม 2020
   รายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาส 3 35
  03 กรกฏาคม 2020
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 36
  01 กรกฏาคม 2020
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิิถุนายน 2563 34
  24 มิถุนายน 2020
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องประกาศรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 38
  23 มิถุนายน 2020
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี 217
  10 มิถุนายน 2020
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 87
  05 มิถุนายน 2020
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 43
  02 มิถุนายน 2020
   แผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 56
  02 มิถุนายน 2020
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 61
  29 พฤษภาคม 2020
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 106
  08 พฤษภาคม 2020
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 210
  20 เมษายน 2020
   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 396
  03 เมษายน 2020
   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 อบต.บัวสลี 64
  03 เมษายน 2020
   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 79
  03 เมษายน 2020
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 67
  01 เมษายน 2020
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม 25563) 102
  31 มีนาคม 2020
   การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ จว.ชร. 64
  06 มีนาคม 2020
   สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 95
  20 กุมภาพันธ์ 2020
   รายงานการประชุมสปสช อบต.บัวสลี ครั้งที่ 2/2563 ลว. 13กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอบต.บัวสลี 85
  20 กุมภาพันธ์ 2020
   รายงานการประชุมสปสช อบต.บัวสลี ครั้งที่ 1/2563 ลว. 27 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอบต.บัวสลี 70
  14 กุมภาพันธ์ 2020
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสันป่าก่อ เชื่อมถนนคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 98
  07 กุมภาพันธ์ 2020
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 70
  08 มกราคม 2020
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 149
  03 มกราคม 2020
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562 64
  11 ธันวาคม 2019
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 131
  02 ธันวาคม 2019
   รายงานงบการเงินเดือน พฤศจิกายน 2562 180
  28 พฤศจิกายน 2019
   งบการเงินปีงบประมาณ 2562 169
  26 พฤศจิกายน 2019
   ประกาศองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯ 239
  26 พฤศจิกายน 2019
   กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่นในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี 160
  05 พฤศจิกายน 2019
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 137
  28 ตุลาคม 2019
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง การรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562 202
  17 ตุลาคม 2019
   รายงานผลดำเนินงานโครงการบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ปี พ.ศ.2562 170
  03 ตุลาคม 2019
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 188
  03 ตุลาคม 2019
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีเรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 216
  03 ตุลาคม 2019
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีเรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 และแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 183
  30 กันยายน 2019
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี 241
  27 กันยายน 2019
   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรืแผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน) 200
  25 กันยายน 2019
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (ครั้งที่ 2) 193
  11 กันยายน 2019
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 141
  23 สิงหาคม 2019
   สรุปผลการดำเนินโครงการคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 171
  19 สิงหาคม 2019
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 195
  05 กรกฏาคม 2019
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาตรที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562) 274
  04 กรกฏาคม 2019
   รายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาส 3 280
  04 กรกฏาคม 2019
   รายงานงยประจำเดือน มิถุนายน 2562 172
  04 กรกฏาคม 2019
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 183
  03 กรกฏาคม 2019
   รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 202
  03 กรกฏาคม 2019
   รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที 1 ประจำปี 2562 176
  03 กรกฏาคม 2019
   รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที 2 ประจำปี 2562 158
  03 กรกฏาคม 2019
   รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที 1 ประจำปี 2562 186
  03 กรกฏาคม 2019
   รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที 4 ประจำปี 2561 233
  03 กรกฏาคม 2019
   รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที 3 ประจำปี 2561 225
  29 มิถุนายน 2019
   ประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม 158
  27 มิถุนายน 2019
   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 224
  27 มิถุนายน 2019
   แผนอัตรากำลังพ.ศ2561-2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2562 242
  19 มิถุนายน 2019
   แผนอัตรากำลัง ๓ ปี 188
  19 มิถุนายน 2019
   แผนพัฒนาการฝึกอบรมรายบุคคล61-64 241
  18 มิถุนายน 2019
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี 440
  06 มิถุนายน 2019
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในและป้องกันการทุจริต ของ อบต.บัวสลี 251
  05 มิถุนายน 2019
   คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.บัวสลี 216
  05 มิถุนายน 2019
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2562 – 2564) 481
  05 มิถุนายน 2019
   รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 239
  04 มิถุนายน 2019
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต บัวสลี 261
  04 มิถุนายน 2019
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 234
  04 มิถุนายน 2019
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน 247
  04 มิถุนายน 2019
   แผนการใช้จ่ายเงิน องค์การบริิหารส่วนตำบลบัวสลี 252
  08 พฤษภาคม 2019
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 260
  10 เมษายน 2019
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาตรที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562) 212
  10 เมษายน 2019
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาตรที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561) 205
  10 เมษายน 2019
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 255

  [1] 2 3 4 Next Last

   

   
  ค้นในGoogle ค้นใน Buasalee.go.th
  ท่องเที่ยวเชียงราย
  เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
  ข่าวสารท้องถิ่น
  เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
  สถาบันการศึกษา
  มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
  ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 553744 ครั้ง 9slotsjb1csljo
  เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ตำบลบัวสลี อำเภแแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
  โทร. 053-673657 แฟกซ์ 053-673885

  Copyright ©2016 www.buasalee.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::