"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน" หน้าหลัก ประวัติ ท่องเที่ยว กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมูล จัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ข่าวสาร / สาระน่ารู้ ติดต่อเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์-ภารกิจ
โครงสร้าง อบต.
 • ผู้บริหาร
 • สำนักปลัด
 • กองการศึษา
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • ฝ่ายนิติบัญญัติ/สภา อบต.
 • ตรวจสอบภายใน
 • สมรรถนะบุคคลากร
  ยุทธศาสตร์ศาสตร์ (พ.ศ.2561-2565)
  แผนที่ อบต.
  สภาพทางเศรฐกิจ
  สภาพทางสังคม
  โครงสร้างพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่ / การบริการ
  พื้นที่รับผิดชอบ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
  แหล่งท่องเที่ยว
  กิจกรรม
  ข่าวสาร / สารน่ารู้
  แผนการจัดการความรู้ ( KM )
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
  คำแถลงผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2561-2580
  นโยบายรัฐ การบริการสาธารณะ การช่วยเหลือประชาชนภายใต้สถานการณ์เร่งด่วน
  คู่มือ ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น
  ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
  ค้นหา
   
   
   
  รวมลิงค์ อบต.
   
   
   
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีเรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอย 1 หมู่ที่ 7 บ้านศรีวังมูล


   

   


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

  เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง

  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน  37  ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 4  บ่อ ความยาว 41.00 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านศรีวังมูล  

  ---------------------------------------------------------

                         ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน  กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่า 100,000.- บาท นั้น

   

                      องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน  37  ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 4  บ่อ ความยาว 41.00 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านศรีวังมูล  สถานที่ก่อสร้าง  ซอย 1 บ้านศรีวังมูล ตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย ราคากลาง  72,000.- บาท ( เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย

   

  ประกาศ  ณ  วันที่   1  เดือน  สิงหาคม พ.. 2562

   

   

            (นายชาติ  สุภารัตน์)

            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

   

   

  รายละเอียดแนบท้ายประกาศราคากลาง

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

  1.ชื่อโครงการ...... โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน  37 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 4  บ่อ ความยาว 41.00 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านศรีวังมูล 

  / หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

  2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.........72,000.-......................บาท

  3. ลักษณะงานโดยสังเขป

  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน  37 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 4  บ่อ ความยาว 41.00 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านศรีวังมูล  สถานที่ก่อสร้าง  ซอย 1 บ้านศรีวังมูล ตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย

  4.ราคากลางคำนวณ ณ.....วันที่    18  กรกฎาคม  2562.........เป็นเงิน......72,000.-.....บาท

  5. บัญชีประมาณราคากลาง

            5.1 แบบสรุปราคากลาง            จำนวน 1 แผ่น

            5.2 แบบ ปร.5                     จำนวน 1 แผ่น

            5.3 แบบ ปร.4                     จำนวน 3 แผ่น 

  6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

            6.1 นายเสน่ห์  อุปละ              ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง    เป็นประธานกรรมการ

            6.2 นายธานี  ไชยแก้ว             ตำแหน่ง  นายช่างโยธาอาวุโส      เป็นกรรมการ

            6.3 นายปกรณ์  จันทะรส          ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป      เป็นกรรมการ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  ประกาศเมื่อ 01 สิงหาคม 2019 เวลา 07:42:55 เปิดอ่านทั้งหมด 116 ครั้ง

  10 ข่าวสารอัพเดทล่าสุด.. ดูข่าวทั้งหมด
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 7/1 บ้านหนองคึก หมู่ที่ 8 ( ประกาศเมื่อ : 09 กรกฏาคม 2020 )
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (อาคารเก็บพัสดุ) บ้านศรีวังมูล หมู่ที่ 7 ( ประกาศเมื่อ : 08 กรกฏาคม 2020 )
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการขยายสะพาน บ้านปงป่าตอง หมู่ที่ 9 ( ประกาศเมื่อ : 09 มิถุนายน 2020 )
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง บ้านสันป่าก่อเชื่อมถนนคลองชลประทาน หมู่ที่ 7( ประกาศเมื่อ : 08 มิถุนายน 2020 )
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทาง ซอย 1/2 บ้านแม่ต๊าก หมู่ที่ 5 ( ประกาศเมื่อ : 01 มิถุนายน 2020 )
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอย 7 บ้านต้นง้าว หมู่ที่ 2( ประกาศเมื่อ : 27 เมษายน 2020 )
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าสถานีอนามัยพุทธสถาน บ้านหัวโล๊ะ หมู่ที่ 3 ( ประกาศเมื่อ : 27 เมษายน 2020 )
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดบัวสลี บ้านหัวโล๊ะ หมู่ที่ 3( ประกาศเมื่อ : 20 เมษายน 2020 )
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี (กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้) ตามแบบแปลน อบต.บัวสลี( ประกาศเมื่อ : 16 มีนาคม 2020 )
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องปลายนา หมู่ที่ 11 ( ประกาศเมื่อ : 12 มีนาคม 2020 )

   

   
  ค้นในGoogle ค้นใน Buasalee.go.th
  ท่องเที่ยวเชียงราย
  เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
  ข่าวสารท้องถิ่น
  เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
  สถาบันการศึกษา
  มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
  ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 543161 ครั้ง
  เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ตำบลบัวสลี อำเภแแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
  โทร. 053-673657 แฟกซ์ 053-673885

  Copyright ©2016 www.buasalee.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::