นายจำรัส คำแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

084-8049410
ปลัด อบต.

นางสาวรัชนีพรรณ กันธิยะ

รองปลัด อบต.บัวสลี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

โทรฯ. 0898534812

ที่อยู่. -

นายสุรศักด์ ใจวังเย็น

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรฯ. 0821820025

ที่อยู่. -

นางศิวตา เตชะเนตร

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรฯ. 0910695915

ที่อยู่. -

นางสาวทัศนีย์ ระวังของ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทรฯ. 0636282491

ที่อยู่. -