"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน" หน้าหลัก ประวัติ ท่องเที่ยว กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมูล จัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ข่าวสาร / สาระน่ารู้ ติดต่อเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์-ภารกิจ
โครงสร้าง อบต.
 • ผู้บริหาร
 • สำนักปลัด
 • กองการศึษา
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • ฝ่ายนิติบัญญัติ/สภา อบต.
 • ตรวจสอบภายใน
 • สมรรถนะบุคคลากร
  ยุทธศาสตร์ศาสตร์ (พ.ศ.2561-2565)
  แผนที่ อบต.
  สภาพทางเศรฐกิจ
  สภาพทางสังคม
  โครงสร้างพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่ / การบริการ
  พื้นที่รับผิดชอบ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
  แหล่งท่องเที่ยว
  กิจกรรม
  ข่าวสาร / สารน่ารู้
  แผนการจัดการความรู้ ( KM )
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
  คำแถลงผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2561-2580
  นโยบายรัฐ การบริการสาธารณะ การช่วยเหลือประชาชนภายใต้สถานการณ์เร่งด่วน
  คู่มือ ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น
  ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
  ค้นหา
   
   
   
  รวมลิงค์ อบต.
   
   
   
  สำนักงานปลัด
   

  นายพจน์ มหาวรรณ์
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

   
  นางสาวรัชนีพรรณ กันธิยะ
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
   
  นายศิวกร ถูกจิตร
  หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
       

  นางสาวดวงใจ  ใจเที่ยง
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  นายปกรณ์ จันทะรส
  นักจัดการงานทั่วไป
  นางเอี่ยมศรี  แว่นไว
  นักทรัพยาบุคคล
   
  นางมัลลิกา ทองใบ
  จพง.ธุรการ
  นางสาวฉัตรแก้ว พิมพ์วาปี
  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
  นายสุริยัน  เต็มกัณฑ์
  เจ้าพนักงานป้องกันและ
  บรรเทาสาธารณภัย
       
  นางสาวลภัสรดา สุภาชนะ
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  -- ว่าง ---
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  นายถนัด วงษา
  พนักงานขับรถยนต์
     
  นางสาวสุพัตรา สลีสองสม
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
  นายชำนาญ ก้อนนาค
  คนงานทั่วไป
  นางมาติกา พรมมาลา
  คนงานทั่วไป
       
     
  นายสุริยันต์ เสนางาม
  คนงานทั่วไป
     
       
       
       
       
       
   
  ค้นในGoogle ค้นใน Buasalee.go.th
  ท่องเที่ยวเชียงราย
  เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
  ข่าวสารท้องถิ่น
  เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
  สถาบันการศึกษา
  มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
  ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 569111 ครั้ง 9slotsjb1csljo
  เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ตำบลบัวสลี อำเภแแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
  โทร. 053-673657 แฟกซ์ 053-673885

  Copyright ©2016 www.buasalee.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::