"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน" หน้าหลัก ประวัติ ท่องเที่ยว กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมูล จัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ข่าวสาร / สาระน่ารู้ ติดต่อเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
หน้าหลัก อบต.บัวสลี
ข้อมูลทั่วไป อบต.บัวสลี
วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง อบต.บัวสลี
ผู้บริหาร อบต.บัวสลี
สำนักงานปลัด อบต.บัวสลี
ส่วนการศึกษา อบต.บัวสลี
ส่วนการคลัง อบต.บัวสลี
ส่วนโยธา อบต.บัวสลี
ฝ่ายนิติบัญญัติ/สภา อบต.บัวสลี
หน่วยตรวจสอบภายใน
สมรรถนะ
ยุทธศาสตร์
แผนที่
สภาพทางเศรษฐกิจ ตำบลบัวสลี
สภาพทางสังคม ตำบลบัวสลี
โครงสร้างพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ / การบริการ
พื้นที่รับผิดชอบ อบต.บัวสลี
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ อบต.บัวสลี
กิจกรรม อบต.บัวสลี
ข่าวสาร / สาระน่ารู้ อบต.บัวสลี
แผนจัดการองค์ความรุ้ ( KM )
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ค้นหา
 
 
 
รวมลิงค์ อบต.
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

 

- ส่งเสริมอาชีพและผลผลิตทางการเกษตรกรรมและกสิกรรม

- สนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมอาชีพในครัวเรือนและพัฒน

ทางด้านฝีมือแรงงาน

- ส่งเสริมการตลาดแก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน

- การจัดสรรที่ดินทำกินและแก้ไขปัญหาหนี้สิน

- พัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว

- ส่งเสริมการใช่ประโยชน์จากแหล่งน้ำ

- ขุดลอกแหล่งน้ำ

- พัฒนาระบบประปา

- ส่งเสริมการใช้ประโยชน์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

- ดำเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- อนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติ

- การป้องกันตลิ่งพัง

- ส่งเสริมสุขภาพชีวิตในด้านสุขภาพประชาชน

- รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อ

- สนับสนุนกิจกรรมการศึกษา

- สนับสนุนกิจกรรมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

- ส่งเสริมและสนับสนุนการสงเคราะห์เด็กกำพร้า ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ได้รับผล

กระทบจากโรคเอดส์หรือโรคร้ายแรง

- สนับสนุนกิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติด

- สนับสนุนกิจกรรมเด็ก สตรี เยาวชน

- จัดบริการทางด้านคมนาคมให้ประชาชนได้รับความสะดวก

- สนับสนุนกิจกรรมสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง

- ส่งเสริมการพัฒนาด้านบุคลากรและรายได้ขององค์กร

- สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย

- ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน

- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

- ดำเนินการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในการดำรงชีวิตในพื้นที่ปกติ

- สนับสนุนและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ

 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

 
  • ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • ดานการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ด้านการส่งเสริมการเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
  • ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
  • ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
 
 
ค้นในGoogle ค้นใน Buasalee.go.th
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 525175 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ตำบลบัวสลี อำเภแแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
โทร. 053-673657 แฟกซ์ 053-673885

Copyright ©2016 www.buasalee.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::