"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน" หน้าหลัก ประวัติ ท่องเที่ยว กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมูล จัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ข่าวสาร / สาระน่ารู้ ติดต่อเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์-ภารกิจ
โครงสร้าง อบต.
 • ผู้บริหาร
 • สำนักปลัด
 • กองการศึษา
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • ฝ่ายนิติบัญญัติ/สภา อบต.
 • ตรวจสอบภายใน
 • สมรรถนะบุคคลากร
  ยุทธศาสตร์ศาสตร์ (พ.ศ.2561-2565)
  แผนที่ อบต.
  สภาพทางเศรฐกิจ
  สภาพทางสังคม
  โครงสร้างพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่ / การบริการ
  พื้นที่รับผิดชอบ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
  แหล่งท่องเที่ยว
  กิจกรรม
  ข่าวสาร / สารน่ารู้
  แผนการจัดการความรู้ ( KM )
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
  คำแถลงผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2561-2580
  นโยบายรัฐ การบริการสาธารณะ การช่วยเหลือประชาชนภายใต้สถานการณ์เร่งด่วน
  คู่มือ ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น
  ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
  ค้นหา
   
   
   
  รวมลิงค์ อบต.
   
   
   

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

   

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

  - ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

  - ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

   

  แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

   

  - ส่งเสริมอาชีพและผลผลิตทางการเกษตรกรรมและกสิกรรม

  - สนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมอาชีพในครัวเรือนและพัฒน

  ทางด้านฝีมือแรงงาน

  - ส่งเสริมการตลาดแก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน

  - การจัดสรรที่ดินทำกินและแก้ไขปัญหาหนี้สิน

  - พัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว

  - ส่งเสริมการใช่ประโยชน์จากแหล่งน้ำ

  - ขุดลอกแหล่งน้ำ

  - พัฒนาระบบประปา

  - ส่งเสริมการใช้ประโยชน์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

  - ดำเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  - อนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติ

  - การป้องกันตลิ่งพัง

  - ส่งเสริมสุขภาพชีวิตในด้านสุขภาพประชาชน

  - รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อ

  - สนับสนุนกิจกรรมการศึกษา

  - สนับสนุนกิจกรรมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

  - ส่งเสริมและสนับสนุนการสงเคราะห์เด็กกำพร้า ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ได้รับผล

  กระทบจากโรคเอดส์หรือโรคร้ายแรง

  - สนับสนุนกิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติด

  - สนับสนุนกิจกรรมเด็ก สตรี เยาวชน

  - จัดบริการทางด้านคมนาคมให้ประชาชนได้รับความสะดวก

  - สนับสนุนกิจกรรมสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง

  - ส่งเสริมการพัฒนาด้านบุคลากรและรายได้ขององค์กร

  - สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย

  - ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน

  - การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

  - ดำเนินการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

  - ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในการดำรงชีวิตในพื้นที่ปกติ

  - สนับสนุนและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ

   

  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

   
  • ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • ดานการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ด้านการส่งเสริมการเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
  • ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
  • ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
   
   
  ค้นในGoogle ค้นใน Buasalee.go.th
  ท่องเที่ยวเชียงราย
  เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
  ข่าวสารท้องถิ่น
  เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
  สถาบันการศึกษา
  มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
  ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 575697 ครั้ง 9slotsjb1csljo
  เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ตำบลบัวสลี อำเภแแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
  โทร. 053-673657 แฟกซ์ 053-673885

  Copyright ©2016 www.buasalee.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::