"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน" หน้าหลัก ประวัติ ท่องเที่ยว กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมูล จัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ข่าวสาร / สาระน่ารู้ ติดต่อเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์-ภารกิจ
โครงสร้าง อบต.
 • ผู้บริหาร
 • สำนักปลัด
 • กองการศึษา
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • ฝ่ายนิติบัญญัติ/สภา อบต.
 • ตรวจสอบภายใน
 • สมรรถนะบุคคลากร
  ยุทธศาสตร์ศาสตร์ (พ.ศ.2561-2565)
  แผนที่ อบต.
  สภาพทางเศรฐกิจ
  สภาพทางสังคม
  โครงสร้างพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่ / การบริการ
  พื้นที่รับผิดชอบ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
  แหล่งท่องเที่ยว
  กิจกรรม
  ข่าวสาร / สารน่ารู้
  แผนการจัดการความรู้ ( KM )
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
  คำแถลงผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2561-2580
  นโยบายรัฐ การบริการสาธารณะ การช่วยเหลือประชาชนภายใต้สถานการณ์เร่งด่วน
  คู่มือ ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น
  ติดต่อเจ้าหน้าที่
   

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ITA

  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

  ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

  ข้อ 01 โครงสร้าง

  - โครงสร้างองค์กร
  - โครงสร้างส่วนราชการ
  - โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
  - ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ
  - ผู้บริหาร
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา

  ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร

  - ผู้บริหาร
  - ฝ่ายนิติบัญญัติ
  - ข้อมูลติดต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น / สมาชิกสภาท้องถิ่น
  - สำนักปลัด อบต.
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา

  ข้อ 03 อำนาจหน้าที่

  - อำนาจหน้าที่

  ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

  ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ

  - ข้อมูลการติดต่อ
  - แผนที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
  - ติดต่อสอบถาม

  ข้อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  - ข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐
  - ข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๐
  - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
  - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ฉ.2
  - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
  - พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
  - พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
  - พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐
  - พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

  ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์

  - ข่าวประชาสัมพันธ์
  - facebook

  ข้อ 08 Q & A

  - ติดต่อสอบถาม
  - facebook อบต.บัวสลี

  ข้อ 09 Social Networks

  - อบต.บัวสลี งานสื่อสารประชาสัมพันธ์
  ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน

  ข้อ 10 แผนดำเนินงานประจำปี

  - แผนดำเนินงานประจำปี

  ข้อ 11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

  - เล่มรายงานแผนดำเนินงาน(รอบ 1) ประจำปี พ.ศ.2564
  - การติดตามการดำเนินงาน

  ข้อ 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

  ข้อ 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  - มาตรฐานการปฎิบัติงาน

  ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

  - คู่มือการให้บริการ
  - ขั้นตอนการชำระภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย/การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ/รายการจดทะเบียน/เปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์/ขั้นตอนและระยะแจ้งการฆ่าสัตว์

  ข้อ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  ข้อ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  ข้อ 17 E ? Service

  ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

  ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

  ข้อ 19 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

  - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

  ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  - รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  ข้อ 21 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

  - แผนการจัดซื่อ จัดจ้าง

  ข้อ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

  - ข่าวข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

  ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

  - สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตค 63
  - ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
  - ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
  - ประกาศสรุปปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
  - ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

  ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  - รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี63
  - ประกาศรายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี63
  ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  - แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) อบต.บัวสลี

  ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพัยากรบุคคล

  - ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)

  ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

  ข้อ 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  - คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริต

  ข้อ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  ข้อ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

  ข้อ 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

  ข้อ 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

  ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  ข้อ 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  ข้อ 39 แผนปฏิบีติการป้องกันการทุจริตประจำปี

  ข้อ 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

  ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  ข้อ 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

   
  ค้นหา
   
   
   
  รวมลิงค์ อบต.
   
   
   

  ข่าวสาร / สาระน่ารู้

   
  ข้อแนะนำในการชำระภาษีต่าง ๆ
   
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านขายของชำ โรงบ่ม โรงสี ร้านอ๊อกเชื่อม ฯลฯ

  การยื่น – รับแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

  ให้เจ้าของโรงเรือนและที่ดินที่จะต้องเสียภาษี ยื่น – รับแบบแสดงรายการเสียภาษีตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ของทุกปี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

  ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

  1. ให้เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ยื่นแบบพิมพ์แจ้งรายการทรัพย์สิน (แบบ ภรด.2) ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ของทุกปี

  2. เมื่อผู้รับประเมินได้รับแจ้งรายการประเมิน (แบบ ภรด.8) แล้วต้องไปชำระภาษีต่อพนักงานเก็บภาษี ภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

  3. ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินได้ ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง มีนาคม ของทุกปี

  การเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ชำระภาษีเกินกำหนดระยะเวลา

  ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ชำระภายในกำหนดดังกล่าวถือเป็น ค่าภาษีค้างชำระ ซึ่งต้องเสียเงินเพิ่ม ดังนี้

  1. ถ้าชำระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาให้เพิ่มร้อยละ 2.5 ของภาษีที่ค้างชำระ

  2. ถ้าชำระเกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 5 ของภาษีที่ค้างชำระ

  3. ถ้าชำระเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 7.5 ของภาษีที่ค้างชำระ

  4. ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ค้างชำระ


  ภาษีป้าย

  ป้าย หมายถึง ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือ ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้

  การยื่น - รับแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย

  ให้เจ้าของป้ายที่จะต้องเสียภาษีป้าย ยื่น – รับแบบแสดงรายการเสียภาษีป้ายตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง มีนาคม ของทุกปี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ติดตั้งป้าย

  การรับชำระเงินค่าภาษีป้าย

  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องชำระเงินค่าภาษีตามที่เจ้าพนักงานประเมิน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ติดตั้งป้าย หรือภายในเดือน เมษายน (กรณีที่ผู้มายื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายในวันสุดท้ายของกำหนด หรือ วันที่ 31 มีนาคม)

  การประเมินค่าภาษีป้าย

  1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

  2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพ หรือ เครื่องหมาย ให้คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

  3. ป้ายดังต่อไปนี้

  3.1 ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

  3.2 ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้ภาษาอังกฤษ ให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

  ถ้าคำนวณตามข้อ (1)(2)(3) แล้ว ถ้าคำนวณการเสียภาษีป้ายไม่ถึง 200 บาท ให้เสียภาษีป้าย 200 บาท


  ภาษีบำรุงท้องที่

  คือ ที่ดินที่ต้องเสียภาษีเพื่อจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคล หรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล รวมทั้งที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน แต่อยู่ในความครอบครองของบุคคล หรือ คณะบุคคลดังกล่าว

  คำว่า “ ที่ดิน” หมายความถึง พื้นที่ดิน และให้ความหมายถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย

  - ที่ดินเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน หรือที่ดินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐ หรือสาธารณะ แต่นำไปจัดหาผลประโยชน์ เช่น ที่ดินราชพัสดุนำไปให้เช่า ป่าสงวนแห่งชาติที่อธิบดีกรมป่าไม้ได้อนุมัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อนุญาติให้บุคคลเข้าไปทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยชั่วคราว เป็นต้น

  - ที่ดินที่ใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไม่ว่าจะใช้ประกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือไม่ (หรือศาลเจ้าแต่นำไปจัดหาผลประโยชน์)

  - ที่ดินที่เป็นหัวไร่ปลายนาที่มีเนื้อที่ไม่เกิน 1,000 ไร่ ที่ทางราชการจะเปิดให้ราษฎรเข้าจับจอง แต่ยังไม่เปิดให้เข้าจับจองและราษฎรได้เข้าไปทำประโยชน์ก่อน

  การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการสำรวจ

  ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเป็นรายแปลง ภายในเดือน มกราคม ของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน

  การชำระภาษีบำรุงท้องที่

  ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่นำเงินไปชำระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินของตนตั้งอยู่ ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี


  บทกำหนดโทษและอัตราค่าปรับ

  โทษทางแพ่ง คือ เจ้าของที่ดินต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มนอกจากจำนวนเงินภาษีที่ต้องเสียตามปกติในกรณีดังต่อไปนี้

  1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ เว้นแต่กรณีที่เจ้าของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่พนักงานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ (มาตรา 45(1))

  2. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีบำรุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของที่ดินได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการที่ดินให้ถูกต้องก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน

  (มาตรา 45 (2))

  3. ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสำรวจ ทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ลดน้อยลงให้เสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม (มาตรา 45 (3))

  4. ไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไม่ให้นำเงินเพิ่มเติม (1),(2),(3) ดังที่กล่าวมาแล้วมาคำนวณเพิ่ม เสียเงินเพิ่มเติม (4) ด้วย

   
  แนะนำการชำระภาษี อบต.บัวสลี
   
  ภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
   
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

  เป็นภาษีที่จัดเก็บ บ้านเช่า อาคาร ร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนต์ แฟลต อพาร์ทเม้น หอพัก คอนโดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ
  โรงงานอุตสาหกรรม สนามม้า สนามมวย สนามกอล์ฟ ท่าเรือ ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้าและบริเวณที่ดินที่ปกติใช้ร่วมกับโรงเรือนนั้นฯลฯ

             อัตราภาษี = ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี

  การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

  1. เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน( ภ. ร. ด.2) ต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่
  ขอรับแบบและยื่นแบบได้ตั้งแต่เดือนมกราคม– สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

  2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบแจ้งการประเมิน ( ภ. ร. ด.8)

  3. ผู้รับการประเมินจะต้องชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน ( ภ. ร. ด.8)

  การอุทธรณ์

  หากผู้รับการประเมินไม่พอใจการประเมิน ให้ยื่นคำร้องขออุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแบบแจ้งการประเมิน( ภ. ร. ด.8)

  อัตราโทษและค่าปรับ

  1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี
  2. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือ ไม่บริบูรณ์มีความผิดต้องระวางโทษไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท
  หรือทั้งจำทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี
  3. ถ้าชำระค่าภาษีเกินกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้แจ้ง

  การประเมินให้เสียเงินเพิ่ม ดังนี้
        3.1 ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพิ่ม 2.5 %
              a. เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เสียเพิ่ม 5 %
              b. เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เสียเพิ่ม 7.5 %
              c. เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เสียเพิ่ม 10 %
              d. เกิน 4 เดือนขึ้นไป ให้ยึด อายัดหรือ ขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมิต้องรอให้ศาลสั่ง หรือออกหมายยึด

  4. ถ้าภาษีโรงเรือนเกิน 9,000 บาท ขอผ่อนชำระเป็น 3 งวดได้
   
  ภาษีป้าย

  เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ เครื่องหมายการค้า โฆษณา หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณา
  ไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ เครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

  อัตราภาษี

      1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตร. ซม.
      2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอื่นคิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตร. ซม.
      3. ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตร. ซม.
      * ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม่
      * ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

      4. ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาทให้เสียในอัตรา 200 บาท

  การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

  1. ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นรายการภาษีป้ายตั้งแต่เดือนมกราคม – สิ้นเดือนมีนาคม ของทุกปี โดยเสียเป็นรายปี
  ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรก ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน และให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้ง
  หรือแสดงจนถึงสิ้นปีและเสียภาษีป้ายเป็นรายงวด ๆ ละ 3 เดือน ของทุกปี

  2. ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่

  3. ถ้าภาษีป้ายเกิน3,000 บาทจะขอผ่อนชำระเป็นสามงวดเท่า ๆ กันก็ได้

  การอุทธรณ์

        ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมินแล้ว เห็นว่า ไม่ถูกต้องให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบ ภ. ป.4
  ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

  อัตราและค่าปรับ

  1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคมหรือหลังติดตั้งป้ายเกิน 15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี

  2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำให้ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเพิ่ม 10 % ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม

  3. ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน เสียเงินเพิ่ม 2 % ต่อเดือนของค่ารายปี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

  4. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท

  5. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้าย ภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันรับโอนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 – 10,000 บาท

  6. ผู้ใดไม่แสดงชื่อ – ที่อยู่ เจ้าของป้ายเป็นอักษรไทยให้ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้าย ซึ่งติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นและมี
      พื้นที่เกิน 2 ตรม. ต้องระวางโทษปรับวันละ 100 บาท เรียงรายวัน ตลอดระยะเวลาที่กระทำความผิด

  7. ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จ
     มาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
   
  ภาษีบำรุงท้องที่

  เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน

  อัตราภาษี

      อัตราพื้นที่ที่ปลูกพืชล้มลุกเสียภาษีในอัตรา 5 บาท/ ไร่
      อัตราพื้นที่ที่ปลูกไม้ยืนต้นเสียภาษีในอัตรา 30 บาท/ ไร่
      อัตราพื้นที่ว่างเปล่าเสียภาษีในอัตรา 60 บาท/ ไร่

  การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษี

  1. ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครองครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน( ภ. บ. ท.5) และชำระภาษีป้ายปีละครั้ง
      ตั้งแต่เดือนมกราคม – สิ้นเดือนเมษายน ของทุกปี

  2. ผู้ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ( ภ. บ. ท.5) ภายใน 30 วัน
      นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์

  การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่

  1. ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัยโดยไม่ทำการค้าหรือให้เช่าแต่อย่างใดทั้งสิ้น ลดหย่อนได้ 5 ไร่ แต่ไม่น้อยกว่า 3 ไร่
      ส่วนที่เกินต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด

  2. ที่ดินที่เจ้าของปลูกบ้านให้เช่าหรือปลูกบ้านทำการค้าและได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว จะได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่
      ในส่วนที่อาคารนั้นตั้งอยู่

  อัตราโทษและค่าปรับ

  1. ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี
  2. ยื่นรายการไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
  3. ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
      3.1. ชำระเกินกำหนด วันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่ม 24 % ต่อปี ของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
   
  ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  ในส่วนของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ยื่นขอใบอนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อประสงค์จะดำเนินการ เช่น การเลี้ยงสัตว์ , ห้องเช่า ,
  การปิโตรเลียม , ยานยนต์ เป็นต้น จัดเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อบังคับตำบล เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปี พ. ศ. 2544

        อัตราค่าธรรมเนียมตามประเภทการค้านั้น ๆ
         - การต่อใบอนุญาตต้องต่อก่อนใบอนุญาตเดิมหมดอายุ คือต่อก่อนสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี

   
  กำหนดระยะเวลาการยื่นชำระภาษี

  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1 มกราคม– สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

  ภาษีป้าย 1 มกราคม – สิ้นเดือนมีนาคม ของทุกปี

  ภาษีบำรุงท้องที่ 1 มกราคม– สิ้นเดือนเมษายน ของทุกปี
   
  **หากพ้นกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มตามกฏหมาย**
   
   
  ค้นในGoogle ค้นใน Buasalee.go.th
  ท่องเที่ยวเชียงราย
  เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
  ข่าวสารท้องถิ่น
  เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
  สถาบันการศึกษา
  มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
  ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 670282 ครั้ง 9slotsjb1csljo
  เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ตำบลบัวสลี อำเภแแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
  โทร. 053-673657 แฟกซ์ 053-673885

  Copyright ©2016 www.buasalee.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::