"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน" หน้าหลัก ประวัติ ท่องเที่ยว กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมูล จัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ข่าวสาร / สาระน่ารู้ ติดต่อเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์-ภารกิจ
โครงสร้าง อบต.
 • ผู้บริหาร
 • สำนักปลัด
 • กองการศึษา
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • ฝ่ายนิติบัญญัติ/สภา อบต.
 • ตรวจสอบภายใน
 • สมรรถนะบุคคลากร
  ยุทธศาสตร์ศาสตร์ (พ.ศ.2561-2565)
  แผนที่ อบต.
  สภาพทางเศรฐกิจ
  สภาพทางสังคม
  โครงสร้างพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่ / การบริการ
  พื้นที่รับผิดชอบ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
  แหล่งท่องเที่ยว
  กิจกรรม
  ข่าวสาร / สารน่ารู้
  แผนการจัดการความรู้ ( KM )
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
  คำแถลงผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2561-2580
  นโยบายรัฐ การบริการสาธารณะ การช่วยเหลือประชาชนภายใต้สถานการณ์เร่งด่วน
  คู่มือ ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น
  ติดต่อเจ้าหน้าที่
   

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ITA

  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

  ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

  ข้อ 01 โครงสร้าง

  - โครงสร้างองค์กร
  - โครงสร้างส่วนราชการ
  - โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
  - ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ
  - ผู้บริหาร
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา

  ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร

  - ผู้บริหาร
  - ฝ่ายนิติบัญญัติ
  - ข้อมูลติดต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น / สมาชิกสภาท้องถิ่น
  - สำนักปลัด อบต.
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา

  ข้อ 03 อำนาจหน้าที่

  - อำนาจหน้าที่

  ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

  ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ

  - ข้อมูลการติดต่อ
  - แผนที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
  - ติดต่อสอบถาม

  ข้อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  - ข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐
  - ข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๐
  - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
  - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ฉ.2
  - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
  - พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
  - พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
  - พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐
  - พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

  ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์

  - ข่าวประชาสัมพันธ์
  - facebook

  ข้อ 08 Q & A

  - ติดต่อสอบถาม
  - facebook อบต.บัวสลี

  ข้อ 09 Social Networks

  - อบต.บัวสลี งานสื่อสารประชาสัมพันธ์
  ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน

  ข้อ 10 แผนดำเนินงานประจำปี

  - แผนดำเนินงานประจำปี

  ข้อ 11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

  - เล่มรายงานแผนดำเนินงาน(รอบ 1) ประจำปี พ.ศ.2564
  - การติดตามการดำเนินงาน

  ข้อ 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

  ข้อ 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  - มาตรฐานการปฎิบัติงาน

  ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

  - คู่มือการให้บริการ
  - ขั้นตอนการชำระภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย/การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ/รายการจดทะเบียน/เปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์/ขั้นตอนและระยะแจ้งการฆ่าสัตว์

  ข้อ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  ข้อ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  ข้อ 17 E ? Service

  ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

  ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

  ข้อ 19 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

  - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

  ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  - รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  ข้อ 21 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

  - แผนการจัดซื่อ จัดจ้าง

  ข้อ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

  - ข่าวข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

  ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

  - สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตค 63
  - ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
  - ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
  - ประกาศสรุปปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
  - ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

  ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  - รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี63
  - ประกาศรายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี63
  ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  - แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) อบต.บัวสลี

  ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพัยากรบุคคล

  - ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)

  ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

  ข้อ 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  - คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริต

  ข้อ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  ข้อ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

  ข้อ 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

  ข้อ 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

  ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  ข้อ 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  ข้อ 39 แผนปฏิบีติการป้องกันการทุจริตประจำปี

  ข้อ 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

  ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  ข้อ 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

   
  ค้นหา
   
   
   
  รวมลิงค์ อบต.
   
   
   

  หัวข้อข่าว :

  พบข้อมูล 269 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ ::: 1 จากทั้งหมด 4 หน้า

  วันที่ประกาศ
  หัวข้อข่าว
  เปิดอ่าน
  20 เมษายน 2021
   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี2564 163
  05 เมษายน 2021
   ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อการทำงานของ อบต.บัวสลี ให้ดียิ่งขึ้น 168
  08 มีนาคม 2021
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 ไตรมาสที่ 1 178
  05 มีนาคม 2021
   ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 267
  05 มีนาคม 2021
   ประกาศสรุปปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 195
  05 มีนาคม 2021
   ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 193
  05 มีนาคม 2021
   ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 132
  05 มีนาคม 2021
   ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 177
  08 กุมภาพันธ์ 2021
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ม.9) 166
  08 กุมภาพันธ์ 2021
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔(ม.6) 148
  29 มกราคม 2021
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 114
  05 มกราคม 2021
   รายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1 ปี 2564 149
  30 ธันวาคม 2020
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีเรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563) 168
  25 ธันวาคม 2020
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก แบบเหลี่ยม ซอย 2 เชื่อม ซอย 3 หมู่ที่ 8 บ้านหนองคึก 119
  23 ธันวาคม 2020
   รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการกตรวจสอบรายงานการเงินจาก สตง. ปีงบประมาณ 2563 147
  18 ธันวาคม 2020
   สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ งานบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บัวสลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 141
  18 ธันวาคม 2020
   หนังสือประชาสัมพันธ์กองทุน สปสช. อบต.บัวสลี 152
  18 ธันวาคม 2020
   ประชาสัมพันธ์งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 141
  16 ธันวาคม 2020
   ประกาศ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการเจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง 118
  15 ธันวาคม 2020
   กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ในพื้นที่ของ อบต.บัวสลี ประจำปี 2564 124
  15 ธันวาคม 2020
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง บัญชีรายการทีดินและสิงปลูกสร้าง ประจำปี 2564 121
  05 พฤศจิกายน 2020
   งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 155
  26 ตุลาคม 2020
   แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 151
  26 ตุลาคม 2020
   ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ 232
  26 ตุลาคม 2020
   ประกาศกำหนดอำนาจหน้าที่ 189
  26 ตุลาคม 2020
   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 140
  26 ตุลาคม 2020
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) อบต.บัวสลี 163
  05 ตุลาคม 2020
   รายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาส4 149
  05 ตุลาคม 2020
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 143
  05 ตุลาคม 2020
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 132
  02 ตุลาคม 2020
   หนังสืออนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 181
  02 ตุลาคม 2020
   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 143
  02 ตุลาคม 2020
   ปกประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 139
  30 กันยายน 2020
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 129
  30 กันยายน 2020
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 111
  28 กันยายน 2020
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน 2563 128
  02 กันยายน 2020
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 140
  02 กันยายน 2020
   ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี 2563 131
  31 สิงหาคม 2020
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมรษ 2563 128
  04 สิงหาคม 2020
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 148
  16 กรกฏาคม 2020
   รายงานข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชนในเขต อบต.บัวสลี 194
  10 กรกฏาคม 2020
   ประชาสัมพันธ์ งานสภาฯ อบต.บัวสลี 254
  10 กรกฏาคม 2020
   พ.ร.บ. และระเบียบต่าง ๆ 210
  10 กรกฏาคม 2020
   ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง เลี้ยงชีพยั่งยืน (แม่ลาวฮักฟาร์ม) 194
  10 กรกฏาคม 2019
   ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโฮมสเตย์สวนกำนัน ทำนา 183
  09 กรกฏาคม 2020
   รายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาส 3 199
  03 กรกฏาคม 2020
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 176
  01 กรกฏาคม 2020
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิิถุนายน 2563 167
  24 มิถุนายน 2020
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องประกาศรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 181
  23 มิถุนายน 2020
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี 399
  10 มิถุนายน 2020
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 248
  05 มิถุนายน 2020
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 175
  02 มิถุนายน 2020
   แผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 208
  02 มิถุนายน 2020
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 208
  29 พฤษภาคม 2020
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 270
  08 พฤษภาคม 2020
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 358
  20 เมษายน 2020
   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 545
  03 เมษายน 2020
   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 อบต.บัวสลี 200
  03 เมษายน 2020
   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 231
  03 เมษายน 2020
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 196
  01 เมษายน 2020
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม 25563) 238
  31 มีนาคม 2020
   การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ จว.ชร. 214
  06 มีนาคม 2020
   สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 229
  20 กุมภาพันธ์ 2020
   รายงานการประชุมสปสช อบต.บัวสลี ครั้งที่ 2/2563 ลว. 13กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอบต.บัวสลี 237
  20 กุมภาพันธ์ 2020
   รายงานการประชุมสปสช อบต.บัวสลี ครั้งที่ 1/2563 ลว. 27 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอบต.บัวสลี 198
  14 กุมภาพันธ์ 2020
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสันป่าก่อ เชื่อมถนนคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 222
  07 กุมภาพันธ์ 2020
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 218
  08 มกราคม 2020
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 289
  03 มกราคม 2020
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562 184
  11 ธันวาคม 2019
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 284
  02 ธันวาคม 2019
   รายงานงบการเงินเดือน พฤศจิกายน 2562 344
  28 พฤศจิกายน 2019
   งบการเงินปีงบประมาณ 2562 317
  26 พฤศจิกายน 2019
   ประกาศองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯ 393
  26 พฤศจิกายน 2019
   กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่นในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี 326
  05 พฤศจิกายน 2019
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 292

  [1] 2 3 4 Next Last

   

   
  ค้นในGoogle ค้นใน Buasalee.go.th
  ท่องเที่ยวเชียงราย
  เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
  ข่าวสารท้องถิ่น
  เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
  สถาบันการศึกษา
  มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
  ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 660807 ครั้ง 9slotsjb1csljo
  เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ตำบลบัวสลี อำเภแแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
  โทร. 053-673657 แฟกซ์ 053-673885

  Copyright ©2016 www.buasalee.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::